بولت ها در انواع گوناگون تولید می شوند: بولت تمام رزوه ، بولت دوسر رزوه ، بولت عصایی ، بولت بیرونی و …
بلت تمام رزوه و بلت دوسر دنده
با استفاده از این وسیله دو وجه قالب که روبروی هم قرار دارند به یکدیگر متصل می شوند، به طوری که امکان فاصله گرفتن آنها از هم، در اثر فشار جانبی بتن وجود نخواهد داشت. بلت ها پس از بتن ریزی قابل استفاده مجدد می باشد.
بلت عصایی
سولجرها به وسیله بولت عصایی و واشر کاس و مهره خروسکی به پشت بند قالب ها متصل میگردند.
بلت بیرونی
برای اتصال میان بولت به قالب از بولت بیرونی استفاده می شود.

307

bolt