این واشر همراه با مهره بلت (خروسکی) مورد استفاده قرار می­گیرد و با ایجاد سطح اتکای زیاد، نیرو را توزیع و از لهیدگی موضعی جلوگیری می­ نماید. فرم خاصی که به این واشر داده شده است، قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده و به این ترتیب امکان استفاده از حداکثر ظرفیت بلت را نیز فراهم می­ کند.

3

v