در انتهای لوله بیرونی جک های سقفی یک پیچ تنظیم جک سقفی (پیچ و مهره یا رزوه جک) جوش می دهند تا به کمک سوراخ هایی که روی لوله درونی جک های سقفی تعبیه شده عمل تنظیم ارتفاع جک انجام پذیرد.
پیچ و مهره تنظیم جک سقفی
پیچ و مهره تنظیم جک سقفی