داربست مدولار ستاره­ ای وسیله­ ای است سریع، دقیق و اقتصادی برای کفراژبندی زیر سقف­ ها و دال­ های بتنی و داربست نمای ساختمان، در این سیستم نیازی به پیچ و مهره نبوده و با ضربه چکش قطعات به یکدیگر قفل می­ شوند. با افزایش و یا کاهش مهارهای افقی و جابجایی پایه­ های عمودی، می­ توان داربست­ ها را برای ارتفاعات مختلف و تحمل بارهای متفاوت تنظیم نمود. در این سیستم بستن داربست برای ارتفاع و با اشکال خاص امکان­پذیر است و به عبارت دیگر این سیستم قابل ترکیب با داربست­ های سنتی نیز می­ باشد.

o